حضرت محمد (ص):
هنگامی که پوشش، سرِ زنی باشد 
ارزش آن از دنیا و آنچه در آن است 
بیشتر است..