هر کس به طریقی بالا می آید ! 
یکی پایش را بر سر دیگری می گذارد 
یکی دستش را در جیب دیگری .

دیگری دستش را بر زانوی خود میگذارد
یکی هم پایش را بر روی تمام احساسات یا وجدانش 

در آخر کسی در جای خود نمی ماند 
همه بالا می روند 

 مهم این است وقتی به آن بالا رسیدیم 
دریابیم چه‌چیزی به دست آوردیم وچه چیز
را به چه قیمت از دست دادیم

.