کوروش_کبیر :
به یادتان می‌آورم
تا بدانید
که زیباترین منش برای
انسان محبت است،
پــس مـحـبـت کنـید
چه به دوست و چه دشمن
که محبت 
دوست را بزرگ کنـد
و دشمن را نیـز دوست!!