تو مهربان باش

بگذار بگویند ساده است

فراموش کار است

زود میبخشد

سال هاست دیگر کسی در این سرزمین، ساده نیست

اما تو تغییر نکن

تو خودت باش ونشان بده

آدمیّت هنوزنفس میکشد