وقتی ناراحتی تصمیم نگیر 
وقتی دیر میشه عجله نکن 
وقتی یکیو دوسش داری زود بهش نگو بذار خودش بفهمه 
وقتی خیلی خوشحالی به کسی قول نده 
وقتی یکی دلتو شکست سر یکی دیگه تلافی نکن 
وقتی بغضت گرفته پیش هرکی گریه نکن شاید همون دشمنت باشه از ته دل خوشحال بشه 
وقتی با یکی قهر کردی پشت سرش حرف نزن شاید دوباره بخوای باهاش دوست بشی 

و آخرش اینکه اگر خودت دلت پاکه,
فکر نکن همه مثل خودتن !

آنقدر قوی باشید که هیچ چیز
"ذهنتان"را به هم نریزد
به تمام موجودات زنده 
با لبخند نگاه کنید..

برای ناراحتی، "صبور"

برای ترس، "قوی"

و در برابر، خشم "متین" باشید .