این دو جمله ی کوتاه، ارزش بارها خوندن داره!
از دیگران شکایت نمیکنم،
 بلکه خودم را تغییر میدهم،
چرا که کفش پوشیدن 
راحت تر از فرش کردن دنیاست.
مبارزه انسان را داغ می کند 
و تجربه انسان را پخته می کند!
هر داغی روزی سرد میشود 
ولی هیچ پخته ای دگر خام نمی شود...