رضاخان هم اگر میدید
با چادر چه زیبایی 
جهان پر میشد
از قانون چادرهای اجباری