بانو..
همان طور که در دنیای واقعی
حیایت،حجابت، وقارت
تو را از برخورد صمیمانه با 
هر نامحرمی بازمیدازد.. .

همان طور که وقتی نگاهی آزارت میدهد
رویت را محکم تر میگیری!

اینجاهم؛
در فضای مجازی
در برخورد با نامحرم ،
رویت را بگیر
در قالب کلمات
...!