آن قدر در می زنم این خانه را

تا ببینم روی صاحب خانه را

 


 اللهم احفظ قائدنا مرجعنا و ولینا امام خامنه ای