از بزرگی پرسیدند:

《 خدا را در کجا طلب کنیم که 
بیابیم؟》

گفت:

【 کجایش جستی که نیافتی؟ 】