امام صادق علیه السلام:

أقذَرُ الذُّنوبِ ثلاثةٌ: قَتلُ البَهیمةِ، و حَبسُ مَهرِ المرأةِ، و مَنعُ الأجیرِ أجرَهُ.

کثیف‏ترین گناهان سه گناه است: کشتن حیوان بی ‏زبان، ندادن مهریه زن، و نپرداختن مزد کارگر.